DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

STATUT Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zwana dalej Dolfroz, ustanowiona przez Fundatorów Założycieli aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Borzemskiego w Państwowym Biurze Notarialnym we Wrocławiu dnia 25 maja 1988 roku, repertorium A nr 3958/88 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o fundacjach”, oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „statutem”.

Fundatorami założycielami są osoby prawne:

 • Zakład Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze – reprezentowany przez Ludwika Walaszka i Wincentego Ptasznika,
 • Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral” we Wrocławiu reprezentowany przez Eugeniusza Olko i Ryszarda Nikla,
 • Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż – Zachód” we Wrocławiu – reprezentowane przez Adolfa Kowalika i Mariana Pałkę.
 • Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim reprezentowana przez Zbigniewa Kulawczuka,
 • Zakład Aparatury Spawalniczej „Aspa” we Wrocławiu reprezentowany przez Wiesława Wojtanowskiego i Marcina Pankowiaka, które zadeklarowały wkłady w wysokości po jednym milionie starych złotych (100,- PLN)
  Łączny majątek założycielski wynosi pięć milionów starych złotych (500,- PLN)

 § 2

 1. Dolfroz posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą władz Dolfrozu jest Wrocław.
 3. Dolfroz prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Dolfroz używa pieczęci z napisem „Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu”.

§ 3

 1. Dolfroz ma charakter otwarty.
 2. Czas działania Dolfrozu jest nieograniczony.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Dolfrozu jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Rozdział II

Cele i zasady działalności Dolfrozu

§ 4

 1. Celem Dolfrozu jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
 • wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
 • polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego,
 • rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
 • zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków,
 • popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Dolfrozu.

2.         Dolfroz realizuje swoje cele głównie poprzez:

 • gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
 • współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,,
 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
 • organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych,
 • wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.

3.         Dolfroz swoją działalność prowadzi na podstawie rocznych programów i preliminarza przychodów i wydatków zatwierdzanych przez Radę Dolfrozu

 

 

 

 Rozdział III

Nabywanie i utrata członkostwa w Radzie Dolfrozu

§ 5

Członkami Rady Dolfrozu mogą być:

 • osoby prawne, które złożą deklarację przystąpienia do Rady Dolfrozu, zadeklarują a następnie dokonają na rzecz Dolfrozu przysporzenia majątkowego oraz wyznaczą swojego umocowanego przedstawiciela.
 • osoby fizyczne, które ze względu na swoje kwalifikacje czy pozycję społeczno – zawodową przyczyniają się do realizacji zadań statutowych Dolfrozu i złożą pisemną deklarację przystąpienia do Rady Dolfrozu.

§ 6

Osoba fizyczna i prawna staje się członkiem Rady Dolfrozu po zatwierdzeniu jej kandydatury przez Radę Dolfrozu w drodze uchwały. Uchwała nie jest wymagana po spełnieniu warunków określonych w § 9 ust.1b.

§ 7

1. Utrata członkostwa w Radzie Dolfrozu następuje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez osobę prawną lub fizyczną, bądź na skutek likwidacji osoby prawnej.
2. Utrata członkostwa w Radzie Dolfrozu może nastąpić również wówczas, gdy osoba fizyczna lub prawna nie wywiązuje się z deklarowanych przysporzeń majątkowych  bądź nie uczestniczy przez okres 1 roku w pracach na rzecz Dolfrozu.
3. Utrata członkostwa następuje w wyniku podjętej uchwały przez Radę Dolfrozu. Umotywowany wniosek w tej sprawie przedkłada Zarząd na posiedzeniu Rady Dolfrozu.

 


Rozdział IV

Organy Dolfrozu

§ 8

1. Organami stałymi Dolfrozu są:

 • Rada Dolfrozu, zwana dalej „Radą”.
 • Zarząd Dolfrozu, zwany dalej „Zarządem”.
 • Komisja Rewizyjna.

2. Skład, tryb powoływania, uprawnienia organów Dolfrozu określa statut, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. Uchwały organów Dolfrozu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy szczególne lub statut stanowią inaczej.
4. Podstawą obliczenia wymaganej większości głosów są wszystkie oddane głosy ważne.
5. Prowadzący posiedzenie Rady Dolfrozu, jeżeli stwierdzi brak quorum w pierwszym terminie wyznacza drugi termin posiedzenia w tym samym dniu z opóźnieniem o 30 minut. Porządek obrad w drugim terminie jest taki sam jak dla pierwszego terminu. Uchwały podejmowane na posiedzeniu w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały organów Dolfrozu zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych głosuje się tajnie. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania można zażądać głosowania tajnego pod warunkiem przyjęcia tego wniosku przez dany organ w drodze uchwały.

 

Rada Dolfrozu

§ 9

1. W skład Rady mogą być przyjęte w drodze uchwały osoby prawne bądź fizyczne, które:

a) przyczyniają się do lepszej realizacji celów statutowych Dolfrozu;

b) dokonały na rzecz Dolfroz darowizny pieniężnej lub rzeczowej w wysokości co najmniej 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych). W tym wypadku do powstania członkostwa konieczne jest złożenie przez darczyńcę, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od spełnienia świadczenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Rady.
2. Rada wybiera spośród swojego grona Zarząd w składzie: prezydent, dwóch wiceprezydentów, sekretarz, 3-6 członków oraz Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osobowym.
3.Wybór wymienionych w pkt. 2 osób odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
4.Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 

§ 10

1. Do kompetencji i zadań Rady w szczególności należy:

 • zatwierdzanie rocznych bilansów, podejmowanie uchwał w sprawie rocznych sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działania Dolfrozu,
 • nadzór nad działalnością Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminów pracy organów Dolfrozu,
 • podejmowanie uchwał o udziale Dolfrozu w spółkach i innych organizacjach.

2. Rada może postanowić, że wydatki na określone cele i rodzaje działalności statutowej ponad oznaczone kwoty wymagać będą jej zgody.

§ 11

1. Okres sprawowania funkcji w Zarządzie Dolfrozu przez członka Rady wynosi 3 lata.

2. Postanowienie ustępu 1 nie wyklucza odwołania przez członków Rady Dolfrozu swoich przedstawicieli w Radzie.

3. W miejsce przedstawiciela, którego członkostwo w Radzie ustało uprawniony podmiot może desygnować inną osobę.

§ 12

 1. Zebrania Rady zwołuje Prezydent Rady, który też prowadzi posiedzenia Rady, a w przypadku jego nieobecności jeden z wiceprezydentów. W razie nieobecności Prezydenta Rady i wiceprezydentów, obrady prowadzi członek Rady powołany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 2. Rada odbywa swe posiedzenia co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenie w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu oraz udzielenie Zarządowi absolutorium powinno odbyć się w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 3. Na wniosek Zarządu albo na żądanie ¼ członków Rady można zwołać nie później niż w ciągu 2 tygodni Nadzwyczajne Zebranie Rady. Wniosek lub żądanie powinny być zgłoszone na piśmie i określać przedmiot zebrania.
 4. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o zebraniu i przewidywanym porządku obrad co najmniej na 14 dni, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego – na 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Protokoły Rady powinny być sporządzane i podpisane przez sekretarza bądź wybranego protokolanta i podpisane również przez prowadzącego zebranie.

   

Zarząd Dolfroz

§ 13

1. Zarząd Dolfrozu tworzą osoby wybrane w składzie określonym w § 9 pkt. 2 statutu oraz dyrektor i główny księgowy zatrudniony przez prezydenta Dolfroz.

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Czynności wynikłe ze stosunku pracy etatowych członków Zarządu dyrektora i głównego księgowego dokonuje prezydent, po uprzedniej konsultacji z Zarządem.

4. Dyrektor ustala ilość pracowników zatrudnionych w biurze Zarządu po uprzednim zasięgnięciu opinii Prezydenta.

5. Zarząd zarządza majątkiem Dolfrozu i kieruje działalnością Dolfrozu oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

6. Zarząd podejmuje decyzję o wydatkach przekraczających kwotę 5.000,- EUR w drodze pisemnej uchwały z wyjątkiem wydatków ponoszonych z subkont, które mają swoich dysponentów.

7. Oświadczenia woli w imieniu Dolfrozu w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych składają łącznie dwie osoby spośród: Prezydenta, Dyrektora, Głównego Księgowego.

8. Zarząd odbywa regularne posiedzenia w pełnym składzie przynajmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Prezydent a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezydent.
9. Zarząd ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej, opracowuje preliminarz wpływów i wydatków, roczny bilans, składa okresowe sprawozdania z działalności.

10. Z ważnych powodów na wniosek członka Rady członek Zarządu może być odwołany przez Radę w głosowaniu tajnym przed upływem okresu kadencji.

11 W szczególności członek Zarządu może być odwołany w przypadku:

 1. nieudzielenia absolutorium przez Radę;
 2. działania na szkodę lub będącego w sprzeczności z celami Dolfrozu.

12. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.


Komisja Rewizyjna

§ 14

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Radę spośród jej członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności organizacyjno-finansowej Dolfrozu z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracowników Dolfrozu oraz występować z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
7. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie w terminie do 15 marca następnego roku po rocznym okresie sprawozdawczym roczne sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji wraz z wnioskiem co do udzielenia Zarządowi absolutorium.
8. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.

9. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może być przed końcem kadencji odwołany przez Radę w drodze uchwały w głosowaniu tajnym.

 

Rozdział V

Majątek Dolfrozu

§ 15

Majątek Dolfroz stanowią:
- fundusz założycielski w kwocie 5.000.000,- starych złotych (500 PLN)
- dochody Dolfroz pochodzące z następujących źródeł:

 • subwencje, darowizny, zapisy, spadki,
 • odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszów,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
 • dochody z tytułu udziału Dolfroz w spółkach.
 • odpisy podatkowe,
 • zasądzone nawiązki i świadczenia pieniężne,
 • dochody pochodzące ze sponsoringu;
 • inne dochody.

§ 16

1. Fundusz założycielski tworzą wkłady Fundatorów.
2. Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub inne osoby do majątku Dolfrozu stają się jego własnością i w związku z tym nie podlegają zwrotowi. Darczyńca przekazując środki finansowe ma prawo wskazania przeznaczenia środków zgodnie z celami statutowymi Dolfrozu. Zarząd Dolfrozu może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Dolfroz zwraca Darczyńcy przekazane przez niego środki.

§ 17

 1. Dolfroz może przyjmować zarówno z kraju, jak i zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.
 2. Dolfroz może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Podjęcie odpłatnej działalności statutowej i / lub działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu, w której będzie określony zakres i sposoby prowadzenia działalności odrębnej dla każdej z tych form.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Dolfroz jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

 

§ 18

Dolfroz nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którym pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),
 • przekazywać swojego majątku na rzecz członków Rady Dolfrozu, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 • zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 19

 1. Dolfroz korzysta z obsługi finansowej banku na podstawie umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundusze Dolfrozu są źródłem finansowania wszystkich wymienionych w § 4 celów Dolfroz.
 3. Część składników majątku określoną przez Radę Dolfrozu przeznacza się na działalność biura.
 4. Dolfroz nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 5. Dolfroz może wykorzystać środki z 1 procentowego odpisu podatkowego wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 6. Finanse i rachunkowość Dolfrozu prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 20

Rada jest uprawniona do dokonywania zmian niniejszego statutu większością 2/3 liczby głosów przy obecności połowy członków Rady.

§ 21

1. Dolfroz ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Dolfrozu podejmuje Rada z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o fundacjach.
3. Likwidację przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Radę. Przysługują mu uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. O wykorzystaniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji decyduje Rada.
5. Uchwała o likwidacji Dolfrozu dla swej ważności podlega zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym i Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§ 22

Niniejszy statut i każda jego zmiana podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*