DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

    
KILKA SŁÓW O RODO
25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefoniczne-go, pisemnego z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia –Dolfroz),
jednak ZALEŻY NAM, ABYŚCIE Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia – Dolfroz. Pragniemy, aby dane te były właściwie zabezpieczone,
a ich przetwarzanie było zgodne z przepisami. Kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych stosując rozwiązania
odpowiadające standardom bezpieczeństwa informacji.

Oświadczenie Wnioskodawcy-Dysponenta        Oświadczenie Podopiecznego 

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przy otwieraniu subkonta dla naszych podopiecznych pozyskujemy dane osobowe podopiecznego, wnioskodawcy i dysponentów subkonta. Są to m.in.:
Nazwisko i imiona
Miejsce i data urodzenia, PESEL
Adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny
Numer kontaktowy oraz adres e-mail
Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
Dokumentacja medyczna
Dokumenty dotyczące wysokości dochodu
Numer rachunku bankowego

Powyższe dane są nam niezbędne do utrzymywania bieżącego kontaktu, sprawnego prowadzenia subkonta podopiecznego i do poprawnego realizowania celów dla jakich Fundacja została powołana. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług statutowych a także wypełniać obowiązków prawnych
wynikających z art. 6 ust. 1 c RODO, np. w celu zgodnego z przepisami: 
przechowywania faktur i innych dokumentów płatniczych
prowadzenia i przechowywania korespondencji zawierającej dane wrażliwe podopiecznego - o stanie zdrowia
Nie moglibyśmy również realizować prawnie uzasadnionych interesów Fundacji zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO, takich jak:
odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi
Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana.

KTÓRE DANE NALEŻY NAM PODAĆ
Do założenia i prowadzenia subkonta na rachunku bankowym naszej fundacji konieczne jest podanie przez Państwa danych na formularzu Wniosku o otwarcie subkonta.
Dane te dotyczą wnioskodawcy, podopiecznego (właściciela subkonta) i dysponentów subkonta. Są to dane osobowe oraz informacja medyczna o stanie zdrowia
a także informacja o  wysokości dochodu.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE
Dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieć kutemu odpowiednią podstawę prawną:
podmiotom pośredniczącym w organizacji akcji pomocy i zbiórek organizowanych na rzecz naszych podopiecznych
podmiotom obsługującym naszą stronę internetową, 
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania opłat lub zwrotów na Państwa rzecz
podmiotom świadczącym usługi na rzecz naszych podopiecznych (np. usługi medyczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, transportowe)

CZY PAŃSTWA DANE TRAFIĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli w przyszłości przekazanie danych stanie się konieczne i zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG, nastąpi to wyłącznie w zakresie, na jaki zezwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym,
czy i w jaki sposób przekazujemy Państwa dane poza EOG, będzie się znajdować na stronie : www.dolfroz.pl

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
sprostowanie (poprawienie) danych,
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku)
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)
otrzymanie danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w tym m.in. w celu przekazania tych danych innemu administratorowi
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
PRAWO SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że istnieją 
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

SKARGA
Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE
Nasze dane kontaktowe:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
rodo@dolfroz.pl

PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*