DOFROZ Header

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA

"DOLFROZ"

ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309

    

MenuBar
 
Space

  Wyszukiwarka treści na stronie:

Menu
Fundacja DOLFROZ Fundacja DOLFROZ
Nowa Wersja Strony Nowa Wersja Strony
Zarząd fundacji Zarząd fundacji
Cele fundacji Cele fundacji
Statut Statut
Darowizny Darowizny
Od osób prawnych Od osób prawnych
Od osób fizycznych Od osób fizycznych
1 Procent na OPP 1 Procent na OPP
1 Procent INFO 1 Procent INFO
Sprawozdania Sprawozdania
Kontakt Kontakt
Podopieczni fundacji Podopieczni fundacji
Otwarcie subkonta Otwarcie subkonta
Wydatki z subkont Wydatki z subkont
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
New Node New Node
Dokumentacja wydatków Dokumentacja wydatków
Sprawdz Subkonto Sprawdz Subkonto
Mapa serwisu Mapa serwisu
RODO RODO
Darczyńcy

Aktywnie wspierają nas

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny, z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498).
Wśród uprawnionych do prowadzenia zbiórek publicznych (m.in. fundacje) są obecnie również komitety społeczne powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Komitet mogą utworzyć co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane uchwalając akt założycielski, zawierający imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania członków komitetu społecznego, adres do korespondencji, dane osoby upoważnionej do reprezentowania komitetu społecznego oraz cel w jakim komitet społeczny został zawiązany. Członkowie komitetu społecznego ponoszą odpowiedzialność osobistą za działania komitetu.
Prowadzenie zbiórki publicznej nie wymaga obecnie zezwolenia i zbiórka może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/
Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera w szczególności:
1) cel zbiórki publicznej;
2) dane organizatora zbiórki:
a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,   
    numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON - w przypadku gdy   
    organizatorem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
    kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym
    mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
    o wolontariacie;,
b) imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich adresy zamieszkania, numery   
   PESEL, a w przypadku gdy członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer
   dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – lub nr Regon w przypadku gdy   
   organizatorem jest komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki
   publicznej.;
3) dane, w zakresie określonym w pkt 2 lit. b, osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora   
    zbiórki;
4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
6) termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej;

Warunki przeprowadzenia zbiórki przez Fundację

Wniosek do Fundacji o przeprowadzenie zbiórki powinien podpisać dysponent subkonta. Wniosek powinien zawierać:                                                                                                                                                    

1. Cel przeprowadzanej zbiórki,  ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę, tożsamy z zadaniami statutowymi  Fundacji.

2. Dane osób prowadzących zbiórkę (imię, nazwisko, Pesel, adres);
2. Sposób przeprowadzenia, miejsce i terminy rozpoczęcia i zakończenia zbiórki;
3. Planowaną ilość osób zaangażowanych w zbiórkę;
4. Przewidywane koszty zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki.

Techniczna strona przeprowadzenia zbiórki spoczywa na wnioskodawcy: (identyfikatory, puszki)
Wpłata gotówki pochodzącej ze zbiórki następuje tylko w kasie Fundacji.
Fundacja nie prowadzi zbiórek publicznych w naturze.
 

PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku
SocjalSmall

stopka
    ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław tel. Tel: (71) 344 03 23, Tel/Fax: (71) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl        Polityka Cookies
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*